Holasice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Holasice
Obec Holasice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Václavská 29
66461 Rajhrad
ústředna: 547 229 362
starostka: 547 220 120
Fax: 547 229 362
klub seniorů: senior@holasice.cz
podatelna: podatelna@holasice.cz
referentka: pokladni@holasice.cz
starostka: starosta@holasice.cz
referentka: ucetni@holasice.cz
WWW: www.holasice.cz/
ID Datové schránky: ivca747
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Václavská 29
  66461 Rajhrad
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Václavská 29
  66461 Rajhrad
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 17:00
  úterý7:00 – 15:00
  středa7:00 – 17:00
  čtvrtek7:00 – 15:00
  pátek7:00 – 13:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  ústředna: 547 229 362
  starostka: 547 220 120
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ivca747
Komerční banka: 10225641/0100 (Komerční banka, a.s.)
Česká národní banka: 94--23114641/0710 (Česká národní banka)
00488143
DIČ: CZ00488143

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Holasice
  Václavská 29
  66461 Rajhrad
 • e-mailem: starosta@holasice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@holasice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 547 229 362

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 17:00
úterý 7:00 - 15:00
středa 7:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 13:30

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Holasice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Dokumenty obce

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Poskytování informací ústně nebo telefonicky se nezpoplatňuje.
  2. Za zhotovení kopie ČB dokumentu formát A4 1,- Kč/kus, ČB dokumentu formát A3 10,-/kus, za zhotovení kopie barevného dokumentu formátu A4 5,- Kč/kus, za zhotovení kopie barevného dokumentu formátu A3 15,- Kč/kus, laminace dokumentu formátu A4 10,- Kč/kus
  3. Za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce 36,- Kč
  4. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace- cestovné, stravné dle zákona č. 119/92 Sb. v platném znění
  5. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace-poštovné dle tarifů České pošty
  6. Práce s archiváliemi dle zákona č. 364/2004 Sb. v platném znění
  7. Ostatní dle zákona č. 364/2004 Sb. v platném znění
  8. Výsledná cena je součtem všech provedených úkonů zařazených do výše uvedených položek
  9. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
  10. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50,- Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
  11. Podatelna stanoví předpokládanou výši úhrady na základě konzultace s odborně příslušným pracovištěm. 
    

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Holasice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva o poskytnutí informací ze zákona za rok 2021 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,31 kB
Staženo: 139×

Výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,73 kB
Staženo: 169×

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva dle zákona o svobodném přístupu k informacím (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 213,04 kB
Staženo: 152×

ROK 2024

Žádost o informaci č.j. HOLA 1963/2023 ze dne 29.11.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   Typ: PDF dokument, Velikost: 365.77 kB

Vyřízení stížnosti na neposkytnutí informaci z roku 2023 (č.j. HOLA 1412/2023)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   Typ: PDF dokument, Velikost: 243.47 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 67.5 kB

příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 6.83 MB

příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 4.93 MB

příloha č. 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.25 MB

příloha č. 5 Typ: PDF dokument, Velikost: 8.12 MB

příloha č. 6 Typ: PDF dokument, Velikost: 3.13 MB

příloha č. 7 Typ: PDF dokument, Velikost: 2.81 MB

příloha č. 8 Typ: PDF dokument, Velikost: 498.47 kB

příloha č. 9 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.24 MB

 

Žádost o informaci č.j. HOLA 515/2024 ze dne 13.2.2024

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 236.1 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 271.42 kB

Žádost o informaci č.j. HOLA 733/2024 ze dne 25.3.2024

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 230.01 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 517.3 kB

Žádost o informaci č.j. HOLA 706/2024 ze dne 21.3.2024

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   Typ: PDF dokument, Velikost: 236.21 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 59.22 kB

příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 41.84 kB

příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 73.81 kB

příloha č. 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 76.13 kB

příloha č. 5 Typ: PDF dokument, Velikost: 282.29 kB

příloha č. 6 Typ: PDF dokument, Velikost: 105.61 kB

Žádost o informaci č.j. HOLA 846/2024 ze dne 5.4.2024

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   Typ: PDF dokument, Velikost: 255.21 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 113.02 kB

příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 427.86 kB

příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 89.48 kB

příloha č. 4a Typ: PDF dokument, Velikost: 14.43 MB

příloha č. 4b Typ: PDF dokument, Velikost: 4.14 MB

 

ROK 2023

Žádost o informaci HOLA 2193/2023 ze dne 18.12.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 255.04 kB

Doplnění žádosti o informace na základě Stížnosti na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., přijaté pod č. j. 059/2024 dne 5.1.2024.

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 343.01 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 34.14 kB

Žádost o informaci HOLA 1963/2023 ze dne 29.11.2023

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 181.21 kB

Žádost o informaci HOLA 1838/2023 ze dne 13.11.2023

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 180.09 kB

Žádost o informaci HOLA 1669/2023 ze dne 26.10.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 219.43 kB

Žádost o informaci HOLA 1668/2023 ze dne 26.10.2023

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 186.64 kB

Žádost o informaci HOLA 1673/2023 ze dne 27.10.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (185.12 kB)

Žádost o informaci HOLA 1412/2023 ze dne 20.9.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (193.57 kB)

příloha č. 1 (508.21 kB)

příloha č. 2 (85.14 kB)

příloha č. 3 (60.65 kB)

příloha č. 4 (153.49 kB)

příloha č. 5 (438.52 kB)

Doplnění žádosti o informaci na základě Stížnosti na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., přijaté pod č.j. 1603/2023 dne 20.10.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 211.14 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 828.65 kB

Doplnění žádosti o informaci na základě Stížnosti na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., přijaté pod č.j. 1678/2023 ze dne 30.10.2023

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace Typ: PDF dokument, Velikost: 243.64 kB

Poskytnutí informace na základě Rozhodnutí JMK o snížení výše úhrady za poskytnutí informace 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 270.02 kB

příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 172.44 kB

příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 410.47 kB

Na základě Stížnosti na neposkytnutí informací a nerespektování rozhodnutí JMK - Výzva k upřesnění žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5  písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 228.19 kB

 

Žádost o informaci HOLA 1137/2023 ze dne 21.7.2023

Rozhodnutí (220.39 kB)

Doplnění žádosti o informaci na základě Stížnosti na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., přijaté pod č.j. 1671/2023 ze dne 26.10.2023

Rozhodnutí o částečném odmítnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 286 kB

Žádost o informaci HOLA 1131/2023 ze dne 19.7.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (186.74 kB)

Žádost o informaci HOLA 1050/2023 ze dne 4.7.2023

Rozhodnutí (201.96 kB)

Žádost o informaci HOLA 870/2023 ze dne 8.6.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (191.73 kB)

příloha č. 1 (132.7 kB)

příloha č. 2 (99.38 kB)

Žádost o informaci HOLA 841/2023 ze dne 5.6.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (198.02 kB)

Žádost o informaci HOLA 823/2023 ze dne 1.6.2023

Rozhodnutí (194.4 kB)

Žádost o informaci HOLA 789/2023 ze dne 26.5.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (191.08 kB)

Na základě Rozhodnutí JMK ze dne 28.7.2023 doplnění poskytnuté informace

 poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 249.4 kB

Žádost o informaci HOLA 669/2023 ze dne 5.5.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (190.83 kB)

Na základě Rozhodnutí JMK ze dne 28.7.2023 vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 241.43 kB

Žádost o informaci HOLA 372/2023 ze dne 7.3.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (232.34 kB)

Žádost o informaci HOLA 189/2023 ze dne 6.2.2023

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (225.35 kB)

ROK 2022

Žádost o informaci HOLA 1079/2022 ze dne 19.10.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (225.78 kB)

příloha č. 1 (136.37 kB)

příloha č. 2 (769.47 kB)

příloha č. 3 (334.19 kB)

příloha č. 4 (82.21 kB)

příloha č. 5 (244.31 kB)

příloha č. 6 (138.69 kB)

příloha č. 7 (252.87 kB)

příloha č. 8 (126.35 kB)

příloha č. 9 (210.74 kB)

příloha č. 10 (74.31 kB)

příloha č. 11 (283.42 kB)

příloha č. 12 (251.14 kB)

příloha č. 13 (334.99 kB)

příloha č. 14 (99.49 kB)

Žádost o informaci HOLA 1075/2022 ze dne 17.10.2022

vlastní žádost (42.93 kB)

poskytnutá odpověď (166.06 kB)

příloha č. 1 (147.43 kB)

příloha č. 2 (127.57 kB)

Žádost o informaci HOLA 1020/2022 ze dne 5.10.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (209.14 kB)

příloha č. 1 (176.79 kB)

příloha č. 2 (1.33 MB)

příloha č. 3 (261.26 kB)

příloha č. 4 (255.88 kB)

Žádost o informaci HOLA 1016/2022 ze dne 4.10.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (266.11 kB)

Žádost o informaci HOLA 873/2022 ze dne 24.8.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (214.37 kB)

příloha č. 1 (216.23 kB)

příloha č. 2 (117.59 kB)

příloha č. 3 (30.56 kB)

Příloha č. 4 (117.75 kB)

příloha č. 5 (476.66 kB)

Žádost o informaci HOLA 843/2022 ze dne 12.8.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (257.41 kB)

příloha č. 1 (1.46 MB)

příloha č. 2 (3.43 MB)

Žádost o informaci HOLA 779/2022 ze dne 25.7.2022

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (258.42 kB)

Žádost o informaci HOLA 419/2022 ze dne 19.4.2022

Oznámení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst.5 písm. c) zákl. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (224.68 kB)

Žádost o informaci HOLA 412/2022 ze dne 14.4.2022

Oznámení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst.5 písm. c) zákl. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (224.6 kB)

Žádost o informaci HOLA 409/2022 ze dne 12.4.2022 zde ke stažení (101.47 kB)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (219.1 kB)

 

ROK 2021

Žádost o informaci HOLA 846/2021 ze dne 11.8.2021 Vlastní dotazy zde ke stažení (842.43 kB)

 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (291.96 kB)

 

Žádost o informaci HOLA 541/2021 ze dne 17.5.2021

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (231.74 kB)

Žádost o informaci HOLA 227/2021 ze dne 26.2.2021

poskytnutí info dle 106 březen 2021 LU.pdf (192.86 kB)

 

Žádost o informaci HOLA 045/2021 ze dne 11.1.2021

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (223.48 kB)

příloha č. 2 - 9 (9.47 MB)

 

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.